Uchazeč

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2018/2019

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována.

Škola bude ve školním roce 2017/2018 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – dvouleté studium.

Pro účely přihlášení se ke studiu na naší škole vyplňte přihlášku ke studiu (zelenou pro čtyřleté studium a hnědou pro dvouleté nástavbové studium) a zašlete na adresu eva.vokalova@danae.cz. Formulářew přihlášek ke studiu najdete v části dokumenty. 

Další možností je přihlásit se ke studiu zasláním emailu na adresu eva.vokalova@danae.cz, ve kterém uvedete své jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo a obor vzdělání, do kterého se chcete přihlásit.

Uchazeči o studium od vyššího ročníku zašlou email na adresu eva.vokalova@danae.cz, ve kterém uvedete své jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní číslo a obor vzdělání, do kterého se chcete přihlásit a přiloží oboustranně naskenovaná všechna vysvědčení z dosud absolvovaného studia na střední škole. 

Ředitelka školy vám v každém případě na všechny emaily v krátké době odpoví.

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků od školního roku 2018/2019:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M/02 Obchodní akademie, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků,

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium, distanční forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků,

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové studium, dálková forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků.

Přihláška ke studiu:

Uchazeč o studium může podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky.

Přihlášku podává uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do čtvrtka 1. března 2018.

Přihláška se podává na tiskopisu SEVT, který je možno získat na webovém odkazu

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů jsou poslední dvě vysvědčení ze ZŠ. Součástí přihlášky ke vzdělávání do dvouletého nástavbového studia jsou doklady o získání středního vzdělání s výučním listem., tedy výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a poslední dvě vysvědčení z tříletého a tříapůlletého SOU s výučním listem. Případně osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Cizinci doloží i potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR.

Uchází-li se o vzdělávání uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky ke studiu je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o vzdělávání nepřiloží obě požadovaná vysvědčení, vyzve ho ředitelka školy k doplnění požadovaných dokumentů v náhradním termínu.  

Uchazečům o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, která je součástí jednotné přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto uchazečů o vzdělávání rozhovorem.

První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení škola organizuje v souladu s platnou školskou legislativou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledek JPZ se podílí 60% na celkovém hodnocení uchazeče. 

Pokud ji uchazeč nebude konat ani v řádném ani v náhradním termínu, hodnocení jednotné přijímací zkoušky činí 0 bodů.  

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát – ve čtvrtek dne 12. 4. 2018 ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a v pondělí dne 16. 4. 2018 ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu ve čtvrtek dne 10. 5. 2018 a v pátek dne 11. 5. 2018.

Povolené pomůcky ke konání jednotné přijímací zkoušky: modře nebo černě píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby (kalkulačka a tabulky nejsou povoleny).

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.  Jednotná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Výsledek jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – součet hodnocení JPZ z CJL a JPZ z MAT – max. 100 bodů.

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo z posledního vysvědčení SOU:

průměr do 2,0 - 30 bodů, průměr do 3,0 - 20 bodů, průměr do 4,0 - 10 bodů, průměr nad 4,0 - 0 bodů

Projev zájmu o studium ve zvoleném oboru – certifikát o získání rekvalifikace nebo jiného kurzu ve zvoleném oboru – 10 bodů.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě je rozhodující lepší průměrný prospěch žáka na posledním vysvědčení ZŠ nebo na posledním vysvědčení SOU v případě přijímání do nástavbového studia.

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole nejpozději do pátku dne 28. dubna 2017. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání:

Uchazeč o studium do vyššího než prvního ročníku vzdělávání odevzdá řediteli školy přihlášku ke vzdělávání s uvedením oboru vzdělání a formy vzdělávání, do kterého chce být přijat.  Přiloží ověřené kopie vysvědčení z předchozího dosaženého vzdělání a zašle ředitelce školy. Po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání stanoví ředitelka školy podmínky a ročník, do kterého bude uchazeč přijat. Ředitelka školy může určit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky či zkoušek, určit její formu, obsah, termín a kritéria hodnocení v souladu se školním vzdělávacím programem oboru vzdělání.

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč o studium může podat v dalších kolech přijímacího řízení neomezený počet přihlášek. Na přihlášku uvede uchazeč pouze jednu – zvolenou střední školu.

Přihlášku podává uchazeč pro další kola přijímacího řízení v průběhu jara 2018, po 1. 3. 2018.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

V dalších kolech přijímacího řízení organizuje škola přijímání ke studiu na základě písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky z učiva v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro uchazeče o studium, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali.

Kritéria hodnocení pro další kola přijímacího řízení:

Výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky – max. 100 bodů.

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo z posledního vysvědčení SOU:

průměr do 2,0 - 30 bodů, průměr do 3,0 - 20 bodů, průměr do 4,0 - 10 bodů, průměr nad 4,0 - 0 bodů

Projev zájmu o studium ve zvoleném oboru – certifikát o získání rekvalifikace nebo jiného kurzu ve zvoleném oboru – 10 bodů.

Další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy v těchto termínech až do naplnění plánované kapacity školy: 2.kolo – středa 2. května 2018, 3. kolo – středa 9. května 2018, 4. kolo – úterý 15. května 2018, 5. kolo – úterý 22. května 2018, 6. kolo – úterý 29. května 2018, 7. kolo – úterý 5. června 2018, 8. kolo – úterý 12. června 2018, 9. kolo – úterý 19. června 2018, 10. kolo – úterý 26. května 2018, 11. kolo – středa 29. srpna 2018.

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole vždy nejdéle týden před stanoveným dnem dalšího kola přijímacího řízení na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 Pro přijetí do kombinované, distanční a dálkové formy vzdělávání není požadován zápisový lístek.

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách školy www.danae.cz.

Dotazy ohledně přijímacího řízení vám zodpoví ředitelka školy na telefonním čísle 602360166 nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Obory vzdělání a formy vzdělávání vyučované školou ve školním roce 2017/2018

V případě zájmu uchazečů může škola v souladu s platnou školskou legislativou přijímat do uvedených oborů a forem vzdělávání i v průběhu školního roku 2017/2018 do všech otevřených tříd.

Čtyřleté kombinované studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí 16.000 Kč

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01 

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Čtyřleté distanční studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí 26.000 Kč

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01  

Čtyřleté dálkové studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí 18.000 Kč

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01 

Dvouleté nástavbové studium - kombinované studium při zaměstnání - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí 16.000 Kč 

Dvouleté nástavbové studium - distanční studium - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí 26.000 Kč

Dvouleté nástavbové studium - dálkové studium - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí 18.000 Kč

 

AKTUALITY

Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2019

Nejbližší návštěvní den pro účely přijetí ke studiu ještě ve školním roce 2018/2019

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na naší škole v průběhu školního roku

Dny otevřených dveří pro uchazeče ...

Zajímavosti o možnostech studia na naší škole

Již několik let se naše škola ...

Chcete odmaturovat bez povinné maturitní zkoušky z matematiky? Pak se přihlaste k nástavbovému studiu na naší škole

Upozorňujeme ...

26. výročí založení školy

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete