Aktuality

Přijímání ke studiu od školního roku 2021/2022

Aktuálně zveřejnilo vedení školy veškeré informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021 na naší škole pro všechny uchazeče o studium od prvního nebo vyššího ročníku v oborech vzdělání

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Přihlášky ke studiu na naší škole zasílejte současně v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a v listinné podobě pro 1. kolo do pondělí 1. března 2021, pro kola další během jara 2021 až do naplnění celkové kapacity školy.  

Přihláška do čtyřletého studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání je k dispozici na odkazu:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_20202021_nastavba_editovatelna.pdf

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE:

Pokud bude ke dni 1. 3. 2021 počet přihlášek do oboru vzdělání a formy vzdělávání roven nebo nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, škola nebude jednotnou ani školní přijímací zkoušku organizovat. Tato informace bude upřesněna a zveřejněna v této části v závislosti na počtu přijatých přihlášek nejdéle do pondělí 8. 3. 2021.  

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Z důvodu nařízené distanční výuky vypisuje vedení školy (ředitelka školy RNDr. Eva Vokálová a organizační zástupce ředitelky školy Simon Vokál) termín pro nejbližší návštěvní den 

na úterý 2. března 2021 od 14 do 16 hodin.

Žádáme, abyste nám vybraný čas návštěvy oznámili předem mailem na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo sms na čísle 602 360 166 a abyste během návštěvy školy dodržovali hygienická pravidla.

 

Jakékoli dotazy či požadavky zasílají stávající studenti školy, uchazeči o studium na naší škole ještě ve š. r. 2020-2021 a od š. r. 2021-2022 ředitelce školy na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz nebo se mohou spojit s ředitelkou školy telefonicky na čísle 602 360 166 každý pracovní den od 9 do 18 hodin.

Taktéž přihlášky ke studiu je možné zaslat ředitelce školy mailem na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz.

 

Distanční výuka trvá v únoru alespoň do pátku 12. února 2021

Na základě usnesení vlády probíhá výuka na naší škole ...

Informace pro maturitní třídy ve školním roce 2020/2021 - rozhodnutí o náhradním konání PMZ

Rozhodnutí o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021

V návaznosti na aktuální legislativu, tj. především dle Opatření obecné povahy, č. j. MSMT – 3267-2021-1, vyvěšeno dne 29. 1. 2021, jsem dnešního dne rozhodla o náhradním způsobu konání praktické maturitní zkoušky konané písemnou formou následovně:

Obor vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, dvouletá distanční a dvouletá kombinovaná forma vzdělávání:

Praktická maturitní zkouška se koná písemnou formou z odborných předmětů ekonomika, účetnictví a právo v poměru otázek 1-3 ekonomika, 1-3 účetnictví a 1-3 právo. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemného testu o třiceti otázkách, přičemž žák vybere správné řešení ze tří nabízených variant. Délka trvání praktické maturitní zkoušky je 60 minut.

Obor vzdělání 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce, čtyřletá distanční forma vzdělávání:

Praktická maturitní zkouška se koná písemnou formou z odborných předmětů veřejná správa, účetnictví a právo v poměru otázek 1-2 veřejná správa, 1-6 účetnictví a 1-3 právo. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemného testu o třiceti otázkách, přičemž žák vybere správné řešení ze tří nabízených variant. Délka trvání praktické maturitní zkoušky je 60 minut.

Obor vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie, čtyřletá kombinovaná forma vzdělávání:

Praktická maturitní zkouška se koná písemnou formou z odborných předmětů ekonomika,  účetnictví a právo v poměru otázek 1-3 ekonomika, 1-3 účetnictví a 1-3 právo. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemného testu o 30 otázkách, přičemž žák vybere správné řešení ze tří nabízených variant. Délka trvání praktické maturitní zkoušky je 60 minut.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky písemnou formou pro všechny tři uvedené obory vzdělání je stanoveno takto:

30 až 27 správných odpovědí – výborně

26 až 23 správných odpovědí – chvalitebně

22 až 19 správných odpovědí – dobře

18 až 15 správných odpovědí – dostatečně

14 a méně správných odpovědí – nedostatečně.

Jiné úpravy maturitní zkoušky ani maturitních témat škola nestanovila.

RNDr. Eva Vokálová, v. r., ředitelka školy

V Praze dne 1.2.2021

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy doplní na volná místa nové žáky do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání,

63-41-M-02 Obchodní akademie, čtyřleté studium, distanční forma vzdělávání, 

64-41-L-51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium, kombinovaná a distanční forma vzdělávání.

Do každého z uvedených oborů vzdělání a forem vzdělávání škola vykazuje volnou kapacitu několika míst.

Své přihlášky ke studiu od prvního nebo od vyššího ročníku zasílejte na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz a přiložte oboustranně naskenovaná vysvědčení z dosud absolvovaného studia. Taktéž můžete na tuto emailovou adresu zaslat své údaje do přihlášky v této podobě: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, u nezletilých uchazečů jméno a příjmení zákonného zástupce včetně kontaktu na něj. 

Na výše uvedenou emailovou adresu můžete též zaslat požadavek o informaci o studiu v případě, že jste na nějaké jiné škole již studovali a z osobních, zdravotních nebo rodinných důvodů studium nedokončili. Ozveme se vám obratem, nejdéle do dvou dnů. Poradíme Vám, v jakém oboru vzdělání, formě vzdělávání a od jakého ročníku je studium na naší škole pro Vás vhodné. 

Kompletní podrobné informace o přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete v části UCHAZEČ. 

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke studiu od školního roku 2020/2021 v těchto oborech vzdělání a formách vzdělávání:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřleté studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie, čtyřleté studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání

64-41-L/51 Podnikání, dvouleté nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání 

Pro 1. kolo podávejte přihlášky na formulářích SEVT nebo jako žádost na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz do pondělí 2. března 2020.

Pro další kola následně po 2. březnu 2020 až do naplnění plánované kapacity. Přihlášky můžete podávat ke studiu od prvního i vyššího ročníku.

Pokud se chcete poradit o možnostech studia na naší škole, navštivte nás v návštěvních dnech zveřejněných v části aktuality.  Také můžete zavolat na telefonní číslo 602 360 166 nebo napsat na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. Rádi Vám poradíme s výběrem oboru vzdělání a formou vzdělávání, která je pro Vás vhodná, s vyplněním přihlášky ke studiu a zodpovíme Vaše dotazy.

Kompletní podrobné informace o přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021 najdete v části UCHAZEČ. 

 

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola zaměřuje na poskytování a organizování vzdělávání pro dospělé se základním vzděláním, s nedokončeným středním vzděláním a pro vyučené s tříletých a tříapůlletých učebních oborech s výučním listem nebo závěrečnými zkouškami.

Jsme škola, která jako první v Praze a v ČR provozuje DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM a ČTYŘLETÉ ODBORNÉ STUDIUM dálkovou, distanční a kombinovanou formou. Na jiných školách je dosud převážně provozováno jako tříleté a pětileté. 

Pro uchazeče se základním vzděláním a s nedokončeným středním vzděláním škola vyučuje a přijímá do prvního i do vyšších ročníků následujících oborů a forem vzdělávání:

63-41-M-02 Obchodní akademie - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - čtyřleté studium

Pro vyučené v tříletých a tříapůlletých učebních oborech SOU s výučním listem nebo se závěrečnými zkouškami škola vyučuje a přijímá do obou ročníků nástavbového studia oboru vzdělání

64-41-L-51 Podnikání - dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání - dvouleté studium

Popis jednotlivých oborů a forem vzdělávání najdete na dalších stránkách našich webových stránek. Všechny formy vzdělávání jsou prostupné, tedy podle osobních a pracovních podmínek má žák na základě žádosti možnost během studia měnit formu vzdělávání, např. z dálkové na distanční, z distanční na kombinovanou atd.

Výuka v oborech vzdělání 63-41-M-02 Obchodní akademie a 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, v oboru vzdělání 64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání, probíhá každé úterý od 14,40 do 20,00 hodin. 

Školné za jeden školní rok činí:

kombinovaná forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

dálková forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 18.000,- Kč

distanční forma vzdělávání OA, VSČ, POD - 24.000,- Kč

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší soukromé školy, že dne 1. 9. 2020 vstoupila škola do 29. roku své úspěšné existence.

Za tu dobu získaly střední odborné vzdělání ukončené maturitou stovky a tisíce úspěšných absolventů v denní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

V Praze 1. 9. 2020

RNDr. Eva Vokálová - zakladatelka a ředitelka školy 

AKTUALITY

Přijímání ke studiu od školního roku 2021/2022

Aktuálně zveřejnilo vedení školy ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Distanční výuka trvá v únoru alespoň do pátku 12. února 2021

Na základě usnesení vlády

Informace pro maturitní třídy ve školním roce 2020/2021 - rozhodnutí o náhradním konání PMZ

Rozhodnutí o náhradním způsobu ...

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy ...

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete