Uchazeč

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 - pro uchazeče o studium od školního roku 2020/2021

Veškeré informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči o studium na naší škole na webovém odkazu https:--prijimacky.cermat.cz-menu-jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Tento webový odkaz obsahuje všechny zákonem stanovené informace, které se vztahují k přijímacímu řízení organizovanému Soukromou střední školou ve školním roce 2019-2020. Najdete zde i testová zadání z českého jazyka a literatury a z matematiky k procvičování.

Organizace přijímacího řízení ve šk. roce 2019-2020 na Soukromé střední škole DANAÉ, s. r. o.

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2019-2020 probíhá v souladu se zákonem č. 561-2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 353-2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotní způsobilost uchazeče pro školou vyučované obory vzdělání není požadována.

 Soukromá střední škola bude ve školním roce 2019-2020 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – dvouleté studium.

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků od školního roku 2020-2021:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, distanční forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, dálková forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků.

 

Přihláška ke studiu:

Uchazeč o vzdělávání může podat v prvním kole přijímacího řízenínejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání na naší škole.

Přihlášku podává uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do pondělí 2. března 2020.

Přihláška se podává na tiskopisu SEVT, který je možno získat na webovém odkazu

https:--prijimacky.cermat.cz-menu-jednotna-prijimaci-zkouska-2019-prihlasky-na-ss-tiskopisy-prihlasek-na-ss

Návod na vyplnění přihlášky se nachází na webovém odkazu

https:--prijimacky.cermat.cz-menu-jednotna-prijimaci-zkouska-2019-prihlasky-na-ss-navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů jsou poslední dvě vysvědčení ze ZŠ. Součástí přihlášky ke vzdělávání do dvouletého nástavbového studia jsou doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, tedy výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a poslední dvě vysvědčení z tříletého a tříapůlletého SOU s výučním listem. Případně osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Cizinci doloží i potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR.

Uchází-li se o vzdělávání uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky ke studiu je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o vzdělávání nepřiloží obě požadovaná vysvědčení, vyzve ho ředitelka školy k doplnění požadovaných dokumentů v náhradním termínu.

Uchazečům o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, která je součástí jednotné přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto uchazečů o vzdělávání rozhovorem.

 

První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení škola povinně organizuje v souladu s platnou školskou legislativou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledek JPZ se podílí 60% na celkovém hodnocení uchazeče. 

Pokud ji uchazeč nebude konat ani v řádném ani v náhradním termínu, hodnocení jednotné přijímací zkoušky činí 0 bodů.  

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát – v úterý dne 14. 4. 2020 ve škole uvedené napřihlášce v prvním pořadí a ve středu dne 15. 4. 2020 ve škole uvedené napřihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnůomluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu ve středu dne 13. 5. 2020 a ve čtvrtek dne 14. 5. 2020.

Povolené pomůcky ke konání jednotné přijímací zkoušky:

modře nebo černě píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby (kalkulačka a tabulky nejsou povoleny).

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.  Jednotná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Výsledek jednotné přijímací zkoušky – součet hodnocení JPZ z CJL a JPZ z MAT – max. 100 bodů.

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo z posledního vysvědčení SOU:

Průměr známek

do 2,0

do 3,0

do 4,0

nad 4,0

Počet bodů

30

20

10

0

Projev zájmu o studium ve zvoleném oboru – certifikát o získání rekvalifikace nebo jiného kurzu ve zvoleném oboru – 10 bodů.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě je rozhodující lepší průměrný prospěch žáka na posledním vysvědčení ZŠ nebo na posledním vysvědčení SOU v případě přijímání do nástavbového studia.

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče,který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole nejpozději do dvou dnů po zveřejnění výsledků JPZ organizací CERMAT. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání:

Uchazeč o studium do vyššího, než prvního ročníku vzdělávání odevzdá řediteli školy přihlášku ke vzdělávání s uvedením oboru vzdělání a formy vzdělávání, do kterého chce být přijat. Přiloží ověřené kopie vysvědčení z předchozího dosaženého vzdělání a zašle ředitelce školy. Po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání stanoví ředitelka školy podmínky a ročník, do kterého bude uchazeč přijat. Ředitelka školy může určit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky či zkoušek, určit její formu, obsah, termín a kritéria hodnocení v souladu se školním vzdělávacím programem oboru vzdělání.

Přihlášky ke studiu od vyššího ročníku může uchazeč o studium podávat do pondělí 31. 8. 2020 na formuláři SEVT, viz odkaz

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

 

Ředitelka školy vypisuje následující počty přijímaných uchazečů do vyšších ročníků:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – distanční forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – kombinovaná forma vzdělávání – 2. ročník – 30 míst

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – kombinovaná forma vzdělávání – 3. ročník – 15 míst

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – kombinovaná forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

63-41-M/02 Obchodní akademie – distanční forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

63-41-M/02 Obchodní akademie – distanční forma vzdělávání – 3. ročník – 15 míst

63-41-M/02 Obchodní akademie – distanční forma vzdělávání – 4. ročník – 15 míst

64-41-L/51 Podnikání – distanční forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

64-41-L/51 Podnikání – kombinovaná forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

 

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč o vzdělávání může podat v dalších kolech přijímacího řízení neomezený počet přihlášek. Na přihlášku uvede uchazeč pouze jednu – zvolenou střední školu.

Přihlášku pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč v průběhu jara 2020, po 2. 3. 2020.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

V dalších kolech přijímacího řízení organizuje škola přijímání ke studiu na základě písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky z učiva v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro uchazeče o vzdělávání, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali.

Kritéria hodnocení pro další kola přijímacího řízení:

Výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky – max. 100 bodů.

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo z posledního vysvědčení SOU:

Průměr známek

do 2,0

do 3,0

do 4,0

nad 4,0

Počet bodů

30

20

10

0

Projev zájmu o studium ve zvoleném oboru – certifikát o získání rekvalifikace nebo jiného kurzu ve zvoleném oboru – 10 bodů.

Další kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy v úterý dne 3. března 2020. Další kola budou vypsána následně až do naplnění plánované kapacity školy následovně:

  1. kolo – od 3. 3. do 31. 3. 2020
  2. kolo – od 1. 4. do 30. 4. 2020
  3. kolo – od 1. 5. do 30. 6. 2020
  4. kolo – od 1. 7. do 31. 8. 2020

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče,který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 10 bodů ze 140 možných.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole vždy nejdéle týden před stanoveným dnem dalšího kola přijímacího řízení na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Důležité upozornění: 

Pro přijetí do kombinované, distanční a dálkové formy vzdělávání není požadován zápisový lístek.

Informace k přijímacímu řízeníjsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách školywww.danae.cz. Dotazy ohledně přijímacího řízení vám zodpoví ředitelka školy na telefonním čísle 602360166 nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

 

Obory vzdělání a formy vzdělávání vyučované školou ve školním roce 2019/2020

V případě zájmu uchazečů může škola v souladu s platnou školskou legislativou přijímat do uvedených oborů  a forem vzdělávání i v průběhu školního roku 2019/2020 do všech otevřených tříd.

Čtyřleté kombinované studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 16.000 Kč

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01 

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Čtyřleté distanční studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 26.000 Kč

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01  

Čtyřleté dálkové studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 18.000 Kč

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01 

Dvouleté nástavbové studium - kombinované studium při zaměstnání - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 16.000 Kč 

Dvouleté nástavbové studium - distanční studium - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 26.000 Kč

Dvouleté nástavbové studium - dálkové studium - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 18.000 Kč

 

AKTUALITY

Podání přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2021

Přihlášky k ...

Volná místa ke studiu ve š. r. 2020/2021 od prvního nebo vyššího ročníku

Ředitelka školy ...

Návštěvní dny v listopadu 2020 pro veřejnost

Přijímání ke studiu od školního roku 2020/2021

Škola přijímá přihlášky ke ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2020 započala škola 29. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete