Uchazeč

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 na Soukromé střední škole DANAÉ

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2020-2021 probíhá v souladu se zákonem č. 561-2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 10. 2020 a s vyhláškou č. 353-2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 7. 5. 2020 a vyhlášky č. 27-2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 a na základě opatření obecné povahy č. j. MŠMT-43073-2020-3 ze dne 5. 1. 2021.

Zdravotní způsobilost uchazeče pro školou vyučované obory vzdělání není požadována.

Soukromá střední škola DANAÉ, s. r. o., bude ve školním roce 2020-2021 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – dvouleté studium.

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků od školního roku 2021-2022:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 ž,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, distanční forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, dálková forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků.

 

Přihláška ke studiu:

Uchazeč o vzdělávání může podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání na naší škole.

Přihlášku podává uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do pondělí 1. března 2021.

Přihláška se podává na tiskopisu SEVT, který je možno získat na webovém odkazu

https:--prijimacky.cermat.cz-menu-jednotna-prijimaci-zkouska-prihlasky-na-ss-tiskopisy-prihlasek-na-ss

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů jsou poslední dvě vysvědčení ze ZŠ. Součástí přihlášky ke vzdělávání do dvouletého nástavbového studia jsou doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, tedy výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a poslední dvě vysvědčení z tříletého nebo tříapůlletého SOU s výučním listem. Případně osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Cizinci doloží i potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR.

Uchází-li se o vzdělávání uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky ke studiu je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o vzdělávání nepřiloží požadované doklady, vyzve ho ředitelka školy k doplnění požadovaných dokumentů v náhradním termínu.

Uchazečům o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto uchazečů o vzdělávání rozhovorem.

 

První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení škola organizuje škola v souladu s platnou školskou legislativou školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky ve středu 14. dubna 2021, pokud je škola uvedena v pořadí na 1. místě přihlášky ke studiu a ve čtvrtek 15. dubna 2021, pokud je škola uvedena v pořadí na 2. místě na přihlášce.  

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Výsledek školní přijímací zkoušky – max. 100 bodů.

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo z posledního vysvědčení SOU:

Průměr známek

do 2,0

do 3,0

do 4,0

nad 4,0

Počet bodů

30

20

10

0

Projev zájmu o studium ve zvoleném oboru – certifikát o získání rekvalifikace nebo jiného kurzu ve zvoleném oboru – 10 bodů.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě je rozhodující lepší průměrný prospěch žáka na posledním vysvědčení ZŠ nebo na posledním vysvědčení SOU v případě přijímání do nástavbového studia.

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a který získal minimálně 70 bodů ze 140 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 70 bodů ze 140 možných.

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se školní přijímací zkouška do žádného z oborů vzdělání a forem vzdělávání nebude konat v případě, že počet přihlášek přijatých ke vzdělávání v každém z oborů vzdělání a formě vzdělávání je roven nebo nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

O této záležitosti rozhodne ředitelka školy v případě splnění podmínky o rovném nebo nižším počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání do 8. 3. 2021, pokud taková situace nastane. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách školy a nejpozději do 19. 3. 2021 budou informováni i všichni uchazeči o studium v 1. kole přijímacího řízení.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději do dvou dnů po zveřejnění výsledků JPZ organizací CERMAT. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání:

Uchazeč o studium do vyššího, než prvního ročníku vzdělávání odevzdá řediteli školy přihlášku ke vzdělávání s uvedením oboru vzdělání a formy vzdělávání, do kterého chce být přijat. Přiloží ověřené kopie vysvědčení z předchozího dosaženého vzdělání a zašle ředitelce školy. Po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání stanoví ředitelka školy podmínky a ročník, do kterého bude uchazeč přijat. Ředitelka školy může určit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky či zkoušek, určit její formu, obsah, termín a kritéria hodnocení v souladu se školním vzdělávacím programem oboru vzdělání.

Přihlášky ke studiu od vyššího ročníku může uchazeč o studium podávat do úterý 31. 8. 2021 na formuláři SEVT.

Ředitelka školy vypisuje následující počty přijímaných uchazečů do vyšších ročníků:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – distanční forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – kombinovaná forma vzdělávání – 2. ročník – 30 míst

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – kombinovaná forma vzdělávání – 3. ročník – 15 míst

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – kombinovaná forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

63-41-M/02 Obchodní akademie – distanční forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

63-41-M/02 Obchodní akademie – distanční forma vzdělávání – 3. ročník – 15 míst

63-41-M/02 Obchodní akademie – distanční forma vzdělávání – 4. ročník – 15 míst

64-41-L/51 Podnikání – distanční forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

64-41-L/51 Podnikání – kombinovaná forma vzdělávání – 2. ročník – 15 míst

 

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč o vzdělávání může podat v dalších kolech přijímacího řízení neomezený počet přihlášek. Na přihlášku uvede uchazeč pouze jednu – zvolenou střední školu.

Přihlášku podává uchazeč pro další kola přijímacího řízení v průběhu jara 2021, po 2. 3. 2021.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

V dalších kolech přijímacího řízení organizuje škola přijímání ke vzdělávání bez přijímacích zkoušek.

Další kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy v úterý dne 2. března 2021. Další kola budou vypsána následně až do naplnění plánované kapacity školy následovně:

  1. kolo – od 2. 3. do 31. 3. 2021
  2. kolo – od 1. 4. do 30. 4. 2021
  3. kolo – od 1. 5. do 30. 6. 2021
  4. kolo – od 1. 7. do 31. 8. 2021

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole vždy nejdéle týden před stanoveným dnem dalšího kola přijímacího řízení na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Pro přijetí do kombinované, distanční a dálkové formy vzdělávání není požadován zápisový lístek.

 

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách školy www.danae.cz. Dotazy ohledně přijímacího řízení vám zodpoví ředitelka školy na telefonním čísle 602360166 nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

 

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

 

Obory vzdělání a formy vzdělávání vyučované školou ve školním roce 2020/2021

V případě zájmu uchazečů může škola v souladu s platnou školskou legislativou přijímat do uvedených oborů  a forem vzdělávání i v průběhu školního roku 2020/2021 do všech otevřených tříd.

Čtyřleté kombinované studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 18.000 Kč

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01 

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Čtyřleté distanční studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 24.000 Kč

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01  

Čtyřleté dálkové studium - pro uchazeče se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou školní docházkou nebo s nedokončeným vzděláním na jiné škole - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 18.000 Kč

Obchodní akademie 63-41-M-02 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M-01 

Dvouleté nástavbové studium - kombinované studium při zaměstnání - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 18.000 Kč 

Dvouleté nástavbové studium - distanční studium - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 24.000 Kč

Dvouleté nástavbové studium - dálkové studium - pro absolventy tříletých učebních oborů SOU s výučním listem nebo vysvědčením o závěrečných zkouškách

Podnikání 64-41-L-51 - jeden školní rok stojí v tomto školním roce 18.000 Kč

 

AKTUALITY

Přihlášky ke studiu od školního roku 2021/2022 podávejte co nejdříve, nejdéle však do 15. září 2021 a budete přijati bez přijímacích zkoušek

Zbývají nám ještě nějaká volná ...

Návštěvní dny vedení školy aktuálně

Vydání maturitních a ročníkových vysvědčení

Ročníková a maturitní ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2021 započne škola 30. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete